EnglishMagyar

Google+
Google+
Együttműködő partnereink:

      

     
DORADO XXI KFT..


És

 

                                                  


Tagságaink:


       


  

 

Lineo International Consulting Kft.

adószám: 23030307-2-42.

Cím:

1071 Damjanich utca 58. I em. 2.

A képzésekre való személyes jelentkezést, kérjük emailben vagy telefonon előre egyeztetni szíveskedjenek.

Telefon:

+36/70/394 5336

Iroda nyitvatartása:

H-P 9.00 - 16.00-ig

Telefonos időpontegyeztetés:

hétköznap 9.00-18.00 óra között.

Coaching és mediáció ülések:

hétköznap 8.00-12.00 és

13.00 - 19.00 óra között.

www.coaching-mediation.hu

www.coaching-nlp.hu

E-mail:

office@coaching-mediation.hu


Professzionális közvetítés - Mediáció/Békéltetés/Arbitráció/Facilitálás


Konfliktus helyzetek, közös megegyezésen alapuló gyors és hatékony rendezése külső szakember bevonásával.

A mediáció az élet minden területén alkalmas a probléma megoldására: 

párkapcsolati és válási, családi,  gazdasági élet,  egészségügy,  bűntetőügy,  iskolai (tanár-tanár, tanár-diák, diák-diák).

Mi a mediáció?                                

A mediáció egy olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett harmadik személy bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.
Egy speciális konfliktuskezelési módszer, melynek lényege, hogy a két fél vitájában, mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben.

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény célja, hogy elősegítse a természetes személyek és más személyek személyi és vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült azon polgári jogviták rendezését, amelyekben a felek rendelkezési jogát törvény nem korlátozza.

                                             

Mi a mediáció előnye?

- Az igényekre és az érdekekre irányítja a figyelmet,

- A mediáció során a közvetítő (mediátor) ezzel ösztönzi a feleket az együttműködésre,

- A mediáció jövőorientált, 
- A mediáció múltbeli ügyekkel, a bűnös keresésével, 
a konfliktus történetével nem foglalkozik, hanem a jövőre, a konfliktus megoldására összpontosít,

- A mediátor viselkedési szabályokat állít fel, amelyekhez a felek kötve vannak, így nem tehetnek sértő,   bántó megjegyzéseket, amelyek csak a konfliktus mélyítését szolgálnák,

- A mediátor a vitában lévőket egyenrangú félként kezeli,                         

-  A felek kölcsönösen megismerhetik és megérthetik egymás álláspontját,

- A mediáció során a felek nyíltan megfogalmazzák érdekeiket, érveiket, lehetőségeiket,

- Elősegíti felek között létrejövő nyertes-nyertes egyezség létrejöttét ennek következtében kölcsönösen elégedettek lesznek az eredménnyel.

- A beszélgetés során megpróbálja kiegyensúlyozni a felek hatalmi, befolyásbeli különbségeit,

- Gyors megoldást eredményez,

- A döntés joga végig a felek kezében van, a végeredmény csak rajtuk múlik. Ők határozzák meg a megvitatandó témákat, megállapodásuk tartalmát, ezáltal megtapasztalják felelősségüket a további életük alakításáért.

- A felek maguk hozzák meg a döntést,

- Mivel az eljárás során mindenki érdeke hangot kap és mivel ez nem egy külső hatalom, személy által rájuk erőszakolt ítélet, a megszületett megállapodás iránt elkötelezetteké válnak. A felek magukénak érzik az eredményt, így nagy számban tartják be a mediációs eljáráson született megegyezést.

- Mindenképpen javít a felek kapcsolatán,

- Azzal, hogy a mediáció elindítja a megakadt kommunikációt, még akkor is javít a helyzeten, ha nem születik megállapodás. A tárgyaláson résztvevő felek egyúttal új konfliktuskezelési módszert is tanulnak, amit a késöbbiekben, hasonló helyzetben alkalmazni is tudnak.

 

2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről (részlet)

Az Országgyűlés a polgári jogviták bíróságon kívüli rendezésének elősegítése érdekében a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény célja

1. § (1) E törvény célja, hogy elősegítse a természetes személyek és más személyek személyi és vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült azon polgári jogviták rendezését, amelyekben a felek rendelkezési jogát törvény nem korlátozza.

(2) E törvény hatálya nem terjed ki a külön törvényben szabályozott más közvetítői vagy békéltetői eljárásra, továbbá a választottbírósági eljárás során lefolytatandó közvetítésre.

(3) Nincs helye e törvény szerinti közvetítői eljárásnak a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) XVI"XVIII., XX"XXI. és XXIV"XXV. fejezetei alá tartozó ügyekben. A Pp. XV. fejezete alá tartozó ügyekben a bíróság döntése szükséges a házasság érvényességének, illetőleg létezésének vagy nemlétezésének megállapításához, továbbá a házasság érvénytelenítéséhez és a házasság felbontásához.

                                         

A közvetítés fogalma

2. § A közvetítés e törvény alapján lefolytatott olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja " összhangban az 1. § (1) bekezdésében foglaltakkal " a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik személy (a továbbiakban: közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.

A közvetítő feladata

3. § A közvetítő feladata, hogy a közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint közreműködjön a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában."
life coaching, business coaching, executive coaching, karrier coaching, leadership coaching, shadow coaching, csoportos coaching, coach szemléletű vezető, budapesti coaching, coaching képzés, coaching tréning, coaching tanfolyam, coaching magyarul, coaching angolul, coaching románul, coaching szupervizíó, párkapcsolati coaching, pályválasztási coaching, intuitiv coaching, lélekgyógyító coaching, mentor, mediáció, prevenciós mediáció, gazdasági mediáció, párkapcsolati mediáció, családi mediáció, tréning, szervezeti tréning, szervzetfejlesztés, személyiségfejlesztés, önismeret, válás, társkeresés, békülés, békítés, közvetítés, facilitálás.